Poslání studentských klubů

Studentské kluby mají za cíl podporovat odborné aktivity studentů v oblastech působnosti AFCEA a zároveň popularizovat organizaci AFCEA mezi studenty.

Počet studentských klubů v České republice není omezen. Česká pobočka AFCEA podle podmínek a se souhlasem AFCEA International může založit jeden studentský klub AFCEA v každém univerzitním městě České republiky.

Každý takto založený klub má právo obdržet 1x v každém kalendářním roce grant ve výši 5.000 USD z AFCEA International Educational Foundation na stipendia pro studenty – členy klubu a na účast členů klubu na mezinárodních akcích AFCEA. Minimální počet studentů v klubu jsou dva studenti. Maximální počet studentů v klubu není omezen. 25 aktivních studentů klubu může získat zdarma členství v AFCEA International, po celou dobu jejich členství v klubu. O této možnosti definitivně rozhoduje AFCEA International na základě návrhu prezidenta České pobočky AFCEA.

Každý klub musí mít svého poradce (patrona) z řad profesorského sboru fakulty, při níž je klub založen. Tato osoba získá čestné členství v AFCEA International po dobu výkonu funkce poradce klubu. Každý klub musí mít prezidenta klubu a může mít až dva vice-prezidenty klubu a sekretáře klubu. Tyto funkce mohou zastávat členové klubu z řad studentů nebo asistentů.

 • Každý klub musí mít svého poradce (patrona) z řad profesorského sboru fakulty, při níž je klub založen. Tato osoba získá čestné členství v AFCEA International po dobu výkonu funkce poradce klubu.
 • Každý klub musí mít prezidenta klubu a může mít až dva vice-prezidenty klubu a sekretáře klubu. Tyto funkce mohou zastávat členové klubu z řad studentů nebo asistentů.
 • Každý člen klubu musí vyplnit přihlášku AFCEA (viz. Příloha 1). Při založení klubu (pouze) musí každý zakládající člen klubu uvést své údaje a podepsat se na zakládající listině klubu (viz. Příloha 2)
 • Všechny české kluby mají v Radě ředitelů České pobočky AFCEA koordinátora. Koordinátorem je programový vice-prezident České pobočky AFCEA.
 • Každý registrovaný člen klubu obdrží každý měsíc časopis SIGNAL (odesláno z AFCEA International) a má nárok na slevy na účastnických poplatcích jako každý jiný řádný člen AFCEA.
 • Studentské kluby se mohou ucházet o granty AFCEA International a České pobočky AFCEA podle pravidel AFCEA International a České pobočky AFCEA
 • Prezident a patron studentského klubu zajišťují, aby se členové klubu sešli zpravidla minimálně 4x ročně ke společnému jednání.
 • Koordinátor společně s patronem a prezidentem studentského klubu zajišťuje, aby se členové klubu sešli se zástupci vedení České pobočky AFCEA alespoň jedenkrát ročně ke společnému jednání.
 • Prezident studentského klubu ve spolupráci s patronem předkládá 1x ročně prostřednictvím koordinátora zprávu o činnosti studentského klubu Radě České pobočky AFCEA, a to každý rok nejpozději do 31. prosince daného roku.
 • Prezident studentského klubu ve spolupráci s patronem a koordinátorem zajišťuje výkon podmínek pro distribuci grantů AFCEA International a České pobočky AFCEA v souladu s podmínkami pro daný grant a informuje o této skutečnosti Radu České pobočky AFCEA.

 

Podmínky členství v klubu

 • Minimální věk 18 let
 • Student vysoké školy nebo asistent na vysoké škole nebo člen profesorského sboru vysoké školy ve městě kde funguje daný studentský klub
 • Souhlas se stanovami AFCEA International a České pobočky AFCEA
 • Vyplnění přihlášky studenta (v případě zakládajícího člena studentského klubu, podpis na zakládající listině s osobními údaji)

Postup založení nového klubu

 • Najít poradce (patrona) pro klub na fakultě
 • Vytvořit program studentského klubu (odpovědný: patron, kontroluje: koordinátor).
 • Zorganizovat skupinu studentů (minimálně 2 studenti)
 • Zvolit si vedení klubu (prezident, viceprezidenti, sekretář)
 • Vyplnit přihlášku – zakládací listinu klubu (příloha č. 2)
 • Vyplnit přihlášky za každého člena klubu (příloha č. 1)
 • Předat veškeré dokumenty Radě České pobočky AFCEA prostřednictvím koordinátora
 • Rada České pobočky schválí založení klubu a předá dokumenty ke schválení AFCEA International
 • Po schválení klubu ze strany AFCEA International je klub založen

Postup při přijmutí nového člena studentského klubu

 • Zájemce o členství v klubu vyplní přihlášku (příloha č. 2) a předá ji prezidentovi klubu.
 • Splní-li zájemce veškeré podmínky studentského klubu (viz. Výše), předá prezident studentského klubu přihlášku AFCEA International prostřednictvím koordinátora a vice-prezidenta pro členské záležitosti České pobočky AFCEA

Postup při vyřazení člena studentského klubu

 • Prezident studentského klubu oznámí tuto skutečnost prostřednictvím koordinátora vice-prezidentovi pro členské záležitosti České pobočky AFCEA, který zajistí vyřazení člena ze studentského klubu u AFCEA International
  Postup při přeřazení člena studentského klubu do pobočky AFCEA