Výroční valná hromada ČP AFCEA

21. 04. 2016 - 21. 04. 2016

Dům armády Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6 v Klubové restauraci od 16 hod

Předběžný program Výroční valné hromady ČP AFCEA

 1. Zahájení
 2. Předání certifikátů novým kolektivním členům České pobočky AFCEA
 3. Schválení pracovních komisí
 4. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření pobočky
 6. Zpráva revizní komise
 7. Zpráva o stavu členské základny
 8. Projednání návrhu změny stanov a hlasování o změně stanov České pobočky AFCEA (návrh vám bude doručen nejpozději 30 dní před konáním VVH jako příloha pozvánky).
 9. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 13. Usnesení
 14. Závěr

 

Složení pracovních komisí na období 1.1.2016 do 30.4.2016

 

Revizní komise

Jméno a příjmení Funkce Kontaktní e-mail
slečna Veronika Stránská Předsedkyně revizní komise stranska@servodata.net
pan Tibor Šárközi člen revizní komise tibor@sarkozi.eu
pan Jiří Douša člen revizní komise dousa@atstelcom.cz

 

Volební komise

Jméno a příjmení Funkce Kontaktní e-mail
pan Milan Kný předseda volební komise kny@polac.cz
Slečna Věra Mikušová členka volební komise veramikusova@gmail.com
pan Oldřich Krulík člen volební komise krulik@polac.cz

 

Návrhová komise

Jméno a příjmení Funkce Kontaktní e-mail
pan Rostislav Jirkal předseda návrhové komise r.jirkal@servodata.net
paní Alena Řezníčková členka návrhové komise Alena_Reznickova@McAfee.com
pan Jaroslav Pejčoch člen návrhové komise pejcoch@tsoft.cz

 

 

Výňatek ze stanov:

Revizní komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Revizní komise prověřuje správnost výroční finanční zprávy, zpracovávané pokladníkem, vedení pokladní knihy, stav účtů a způsob hospodaření s prostředky pobočky. Zpráva o výsledcích, ke kterým revizní komise došla, tvoří nedílnou součást výroční finanční zprávy, která se předkládá plénu výroční valné hromady pobočky ke schválení.

Volební komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Volební komise připravuje a provádí volbu vedení pobočky. Shromažďuje podané návrhy na kandidáty do vedení pobočky, jejich profesní profily a představy o způsobu vykonávání funkcí navrhovanými kandidáty. Zpracovává návrh kandidátky, kterou předkládá Radě společně s profesními profily a představami o způsobu vykonávání funkcí nejméně tři týdny před konáním voleb. Navrhuje a předkládá plénu výroční valné hromady pobočky ke schválení způsob provedení voleb.

Návrhová komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Připravuje a předkládá plénu výroční valné hromady pobočky, na základě podkladů obdržených od Rady, námětů a návrhů vzešlých z diskuse, návrh závěrečného usnesení.