Stanovy české pobočky AFCEA

Článek I

Jméno a cíle

 1. Pobočka založená pod záštitou a se souhlasem nadnárodní organizace Armed Forces Communication and Electronics Association International, (dále jen AFCEA International) s působností v České republice se nazývá AFCEA – Česká pobočka AFCEA. V mezinárodním styku se užívá název AFCEA Czech Chapter.
 2. AFCEA – Česká pobočka AFCEA (dále jen pobočka) je neziskovou a vzdělávací organizací, zabývající se především problematikou řídicích systémů a informačních technologií pro použití ve státní správě se zvláštním zřetelem na ozbrojené síly.
 3. Účel a cíle pobočky jsou totožné s cíli, uvedenými ve stanovách AFCEA International
 4. Sídlem pobočky je Praha 10, Dolnoměcholupská 1418/12, PSČ 102 00.

Článek II

Členství

 1. Členem pobočky se mohou stát jednotlivci a organizace, kteří souhlasí s cíli AFCEA, aktivně se plnění těchto cílů účastní a uhradí členský příspěvek, stanovený vedením pobočky v souladu se závaznými pokyny AFCEA International.
 2. Členská práva a povinnosti musí být v souladu s požadavky uvedenými ve stanovách AFCEA International. Mezi základní členské právo patří právo volit a být volen do vedení a orgánů pobočky, dále právo účastnit se akcí a shromáždění organizovaných pobočkou, o jejichž konání bude každý člen včas informován.
 3. Členové vedení pobočky a členové ustavených komisí musí být po celou dobu svého působení ve funkci řádnými členy pobočky.
 4. Pokud by Ústřední Rada AFCEA International, nebo generální ředitel AFCEA Europe požádala pobočku, aby delegovala svého člena do některé z funkcí v působnosti AFCEA International, je vedení pobočky povinno vybírat tyto delegáty z řad celé členské základny. Delegát je vybrán, hlasuje-li pro něj většina členů vedení pobočky.

Článek III

Vedení pobočky

 1. Vedením pobočky je pověřena zvolená Rada pobočky (dále jen Rada) v čele s prezidentem pobočky, sestávající z dalších šesti funkcionářů Rady, kterými jsou 1. viceprezident, viceprezident pro členské záležitosti, viceprezident pro programovou činnost, pokladník, sekretář pobočky, programový sekretář a šesti ředitelů.
  Rada je zmocněna řídit činnost pobočky, jednat a rozhodovat o koncepčních a výkonných činnostech, kterými se realizují cíle a program pobočky.
 2. Rada je volena členy pobočky na výroční valné hromadě. Funkcionáři jsou voleni na dobu jednoho roku. Jejich funkční období končí dnem zvolení nových funkcionářů. Ředitelé jsou voleni na dvouleté funkční období tak, že polovina z nich se, z důvodů zachování kontinuity v řízení pobočky, volí v lichém a polovina v sudém volebním období. Stávající členové Rady mohou být zvoleni znovu.
 3. Funkcionáři
  a) Prezident pobočky řídí činnost Rady, předsedá zasedáním pobočky a Rady, reprezentuje pobočku na veřejnosti a vykonává další povinnosti spojené s jeho funkcí. Má právo jednat jménem pobočky. Navazuje a udržuje kontakty s vedením AFCEA International, AFCEA Europe a podle charakteru programového zaměření České pobočky i s prezidenty jiných poboček.
  b) První viceprezident pomáhá prezidentovi plnit po organizační stránce jeho povinnosti a zastupuje ho v případech jeho nepřítomnosti a v případech, kdy je k tomu prezidentem pověřen. Pokud by prezident nemohl toto pověření vydat, může tak učinit Rada.
  c) Viceprezident pro členské záležitosti je odpovědný za stav a růst členské základny pobočky. Stará se o obnovu a prodlužování členství u stávajících členů a o nábor nových individuálních i kolektivních členů. Udržuje kontakty se sekretariátem AFCEA Europe, kterému zasílá přihlášky nových členů a se kterým upřesňuje aktuální stav členské evidence.
  d) Programový viceprezident odpovídá za zpracování a realizaci programového zaměření činnosti pobočky. Navrhuje hlavní zájmové oblasti pro organizování akcí pobočky.
  e) Sekretář pobočky pořizuje zápisy ze zasedání Rady a valných hromad pobočky, zajišťuje a vyřizuje korespondenci pobočky. Dále odpovídá za vedení a uložení veškeré dokumentace pobočky. Shromažďuje podklady od ostatních funkcionářů pro zpracování výroční zprávy. Je v kontaktu se sekretariáty AFCEA International a AFCEA Europe.
  f) Pokladník pobočky je odpovědným správcem peněžní hotovosti pobočky. Řídí a provádí veškeré finanční transakce pobočky. Zpracovává roční finanční zprávu o hospodaření pobočky a rozpočet na nadcházející funkční období. Odpovídá za vedení a uložení veškeré finanční dokumentace v souladu s přijatými zásadami AFCEA International a pokyny prezidenta pobočky. Provádí vyúčtování akcí organizovaných pobočkou a podává zprávu o případných výnosech či ztrátách.
  g) Programový sekretář pomáhá programovému viceprezidentovi při zpracování plánu činnosti pobočky a při jeho realizaci. Osobně odpovídá za plánování, přípravu, koordinaci průběhu a dodržení programové náplně všech akcí organizovaných pobočkou.
 4. Ředitelé
  Jednotliví ředitelé nemají předem stanové funkční povinnosti. Podílejí se na posuzování a formulaci programového zaměření pobočky, stabilizace stávající členské základny a náboru nových členů a řízení pobočky. V souvislosti s realizací programu pobočky jim mohou být Radou uloženy konkrétní úkoly.
 5. Čestní viceprezidenti
  Prezident může jmenovat, po poradě s Radou, vynikající představitele působící v oblasti informačních technologií a elektronických systémů čestnými viceprezidenty pobočky. Pobočka by neměla mít současně více jak dva čestné viceprezidenty. Čestný viceprezident nemá určenou konkrétní funkční náplň. Očekává se však, že bude aktivně podporovat činnost pobočky vždy, když to bude potřeba. Funkční období čestného viceprezidenta je dvouleté.
 6. Zasedání Rady
  Zasedání Rady svolává prezident pobočky zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však šestkrát do roka. Rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomen nadpoloviční počet členů Rady. Usnesení Rady je přijato, hlasuje-li pro něj většina z usnášeníschopného počtu členů Rady. V situaci, kdy Rada není plně obsazena např. v důsledku dlouhodobé absence některého z členů Rady, může Rada kooptovat do Rady náhradníka, popř. přijmout prozatímní ustanovení, která jsou platná nejdéle do konání nejbližší valné hromady. V případě nepřítomnosti prezidenta svolává Radu jeho zástupce.

Článek IV

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem pobočky. Přijímá závažná rozhodnutí o zaměření a programu pobočky, schvaluje stanovy pobočky, využití a hospodaření s finančními prostředky a volí vedení pobočky, které řídí její činnost v období mezi konáním valné hromady. Valnou hromadu svolává vedení pobočky, které také určí místo a čas jejího konání. O konání valné hromady musí být členové pobočky vyrozuměni nejméně 14 dní předem.
 2. Každoročně, ve druhém čtvrtletí roku svolává prezident pobočky výroční valnou hromadu pobočky. Hlavním účelem výročního zasedání je volba nového vedení pobočky, projednání výroční zprávy, zhodnocení práce pobočky a jejího vedení, projednání programového zaměření činnosti v dalším období, popř. další věci zařazené na pořad jednání Radou. V případě nepřítomnosti prezidenta svolává valnou hromadu jeho zástupce.
  Kromě výroční valné hromady se v průběhu roku konají další valné hromady, pokud tak rozhodne vedení pobočky, nebo požádá-li o to alespoň 25 procent členů pobočky, nejméně však 20 členů pobočky.
 3. Zasedání valné hromady je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomný nadpoloviční počet individuálních členů pobočky a nejméně čtvrtina přihlášených osob kolektivních členů pobočky. Usnesení valné hromady je přijato v případě, hlasuje-li pro něj většina z usnášeníschopného počtu členů pobočky.
 4. Pokud se do 30 minut od termínu, na který byla svolána valná hromada, nedostaví usnášeníschopný počet členů pobočky, je prezident (v případě jeho nepřítomnosti člen Rady) oprávněn vyhlásit a neprodleně zahájit konání tzv. náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná při libovolném počtu přítomných členů. Může však přijímat usnesení pouze o těch záležitostech, které jsou uvedeny v programu valné hromady. Usnesení náhradní valné hromady je přijato, vysloví-li se pro něj nejméně dvě třetiny přítomných členů.

Článek V

Finanční hospodaření

 1. Finanční zdroje pobočky jsou tvořeny částí členských příspěvků, přidělených pobočce vedením AFCEA International, sponzorskými dary a příspěvky za propagaci podniků. Pobočka nevchází ve finanční závazky. Výjimku tvoří pořádání vlastních akcí a případy, které jsou v souladu se stanovami, jsou-li schváleny Radou a nepřesahují-li částku, kterou lze uhradit z disponibilních fondů pobočky. Dodatečné zdroje, tj. kromě těch, které pobočka získává běžně pro krytí svých činností, lze získávat vhodnou formou, pokud to schválí Rada. Získané finanční prostředky se nesmí používat k obohacení členů pobočky.
 2. Pokladník, v rámci hmotné odpovědnosti, vyřizuje neprodleně finanční povinnosti, plynoucí z pořádání akcí pobočky zpravidla ihned po ukončení každé akce. Pokladník je povinen podrobně vyúčtovat akci, uvést případné zisky či ztráty. Mimořádná výdaje, neuvedené v plánu výdajů je pokladník povinen projednat předem s prezidentem pobočky.
 3. Prezident je oprávněn uhradit finanční závazky, vznikající v rámci běžné činnosti pobočky do výše 5000 (pět tisíc) Kč včetně. Výdaje přesahující tuto částku lze uhradit pouze tehdy, schválí-li to Rada.
 4. Vyúčtování uhrazených nákladů musí být provedeno předložením platných účtů nejpozději do jednoho měsíce ode dne uhrazení.
 5. Hospodářský rok pobočky je stanoven na období od 1. ledna do 31. prosince. Za toto období zpracovává revizní komise podrobnou revizní zprávu o finančním hospodaření pobočky, kterou projednává Rada nejpozději do konce dubna, a schvalují členové pobočky na výroční valné hromadě.

Článek VI

Nominace a volby

 1. Volby nového vedení pobočky se konají každoročně na výroční valné hromadě pobočky.
 2. Návrh na kandidáty do vedení pobočky podává jednak Rada, jednak tak mohou učinit členové pobočky. Návrhy kandidátů musí být předány volební komisi v písemné formě. Návrhy podané členem, popř. skupinou členů pobočky, musí být opatřen podpisy alespoň deseti členů pobočky. Stávající členové vedení pobočky mohou být voleni znovu.
 3. Navržení kandidáti, na znamení souhlasu se zařazením do kandidátky, předají volební komisi písemně svůj stručný profesní profil a představu, jak hodlají realizovat funkční náplň funkce, do níž jsou navrhování.
 4. Členové pobočky mají právo být seznámeni se seznamem navrhovaných kandidátů, jejich profesními profily a způsobem, jakým hodlají vykonávat svou funkci, pokud do ní budou zvoleni, nejméně týden před konáním výroční valné hromady.
 5. Jednotliví členové pobočky, navrhovaní do vedení pobočky, jsou zvoleni, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina z usnášeníschopného počtu právoplatných členů pobočky.
 6. Celá volba nebo její část může být provedena korespondenčně.

Článek VII

Komise

 1. S cílem zajistit úspěšné fungování pobočky, jmenuje prezident nebo pověřený zástupce po projednání v Radě komise. Funkční náplň a dobu, po kterou komise pracuje, stanoví Rada. Revizní, volební a návrhová komise musí být ustavena vždy, nejméně tři měsíce před konáním výroční valné hromady pobočky. Členové Rady se mohou zúčastnit prací v komisích jako jejich členové s výjimkou komise revizní a volební.
 2. Revizní komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Revizní komise prověřuje správnost výroční finanční zprávy, zpracovávané pokladníkem, vedení pokladní knihy, stav účtů a způsob hospodaření s prostředky pobočky. Zpráva o výsledcích, ke kterým revizní komise došla, tvoří nedílnou součást výroční finanční zprávy, která se předkládá plénu výroční valné hromady pobočky ke schválení.
 3. Volební komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Volební komise připravuje a provádí volbu vedení pobočky. Shromažďuje podané návrhy na kandidáty do vedení pobočky, jejich profesní profily a představy o způsobu vykonávání funkcí navrhovanými kandidáty. Zpracovává návrh kandidátky, kterou předkládá Radě společně s profesními profily a představami o způsobu vykonávání funkcí nejméně tři týdny před konáním voleb. Navrhuje a předkládá plénu výroční valné hromady pobočky ke schválení způsob provedení voleb.
 4. Návrhová komise sestává z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Připravuje a předkládá plénu výroční valné hromady pobočky, na základě podkladů obdržených od Rady, námětů a návrhů vzešlých z diskuse, návrh závěrečného usnesení.

Článek VIII

Změny stanov

 1. Případné změny stanov pobočky nesmí být v rozporu se stanovami AFCEA International. Provedení změn v platných stanovách navrhuje členské základně pobočky Rada, pokud to schválí většina členů Rady, popř. prezident nebo jeho pověřený zástupce, na základě petice, kterou podepíše aspoň pět procent z celkového počtu členů pobočky.
 2. Navrhované změny stanov musí být předloženy členské základně pobočky k projednání nejméně 30 dní před hlasováním o jejich přijetí. Místo, dobu a způsob hlasování o změnách stanov určuje Rada.
 3. Změna stanov je přijata, pokud ji schválí nadpoloviční většina právoplatných členů pobočky.
 4. Změněné stanovy vstupují v platnost okamžitě po přijetí navrhovaných změn členy pobočky.

Článek IX

Zánik pobočky

 1. O případném zániku pobočky musí rozhodnout valná hromada, která též rozhodne o způsobu úhrady všech legálních finančních závazků vzniklých činností pobočky a likvidaci zbylých aktiv. Zbývající aktiva budou převedena na některou z neziskových organizací, zabývajících se výhradně charitativními účely.
 2. Likvidací pobočky provede valnou hromadou pověřený likvidátor, který zajistí výmaz ze spolkového rejstříku.

Článek X

Závěrečná ustanovení

 1. AFCEA – Česká pobočka AFCEA je právnickou osobou a ve své činnosti se obecně řídí platnou legislativou České republiky, stanovami mezinárodní společnosti AFCEA International a stanovami pobočky.
 2. Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení členskou základnou pobočky a po registraci spolkovým rejstříkem podle platných zákonných ustanovení.

Zveřejněno: 18. května 2017